Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle bestellingen bij Sieraden by Linda zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling geeft u aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Sieraden by Linda behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen

Aansprakelijkheid

1. Sieraden by Linda kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor tekst fouten.

2. Sieraden by Linda is nimmer verantwoordelijk voor verlies of schade, ontstaan tijdens transport.

3. Sieraden by Linda verplicht zich ertoe tot het deugdelijk verpakken van producten opdat de kans op beschadiging tot een minimum beperkt wordt.

4. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Sieraden by Linda hiervan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de levering, schriftelijk kennis te geven.

5. Indien is aangetoond dat één of meerdere van de producten niet aan de overeenkomst beantwoord(en), heeft Sieraden by Linda de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzend en afhandelingskosten.

2. Betaling dient vooraf te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, dit indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Betaling is mogelijk via overschrijving naar bankrekening: NL46 RABO 03813.86252 t.n.v. L. Rodenburg-Fokkens te Almelo o.v.v. het ordernummer.

4. Betalingen vanuit het buitenland hebben de volgende codes nodig: IBAN: NL46 RABO 0.381386252 BIC: RABONL2U t.n.v. L. Rodenburg-Fokkens te Almelo o.v.v. het ordernummer.

Levering

1. De door Sieraden by Linda opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding, het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2. De levering van producten geschiedt binnen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van betaling en indien voorradig. 3. Indien een door u besteld product niet voorradig mocht zijn stelt Sieraden by Linda u d.m.v. een E-mail zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Verzending

1. Verzending geschied via brievenbuspost, hierbij is géén "track&trace" code. Sieraden by Linda is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte brievenbuspost. Indien u risico
wenst uit te sluiten, kiest u dan voor aangetekende verzending met "track&trace" code, dit kunt u vermelden bij opmerkingen tijdens het bestel proces i.v.m. wijziging in verzendkosten.

2. AVP-basispakket (tot 10 KG). Sieraden by Linda is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van goederen verzonden met AVP-basispakket (Postnl). De hierbij behorende "track&trace" code is op aanvraag te verkrijgen bij Sieraden by Linda. Indien u uw risico wilt uitsluiten dient u te kiezen voor de verzekerde verzending met "track&trace" code.

Ruilen en retourneren

1. 1a. Het ruilen van gedragen oorbellen is niet toegestaan.

    1b. Het ruilen van overige sieraden met kortingen van meer dan 25% is niet toegestaan, tevens geldt dit voor artikelen uit de categorie Aanbieding.

2. Te retourneren artikelen dienen uiterlijk binnen tien (10) dagen bij Sieraden by Linda binnen te zijn.

3. De kosten voor het retour zenden van artikelen komen geheel voor rekening van de klant.

4. De klant blijft tot het moment van ontvangst van de artikelen bij Sieraden by Linda verantwoordelijk voor de zending.

5. Indien een retour zending zoekt raakt is Sieraden by Linda hiervoor niet verantwoordelijk, het is daarom aan te raden om de artikelen aangetekend retour te zenden.

6. Sieraden by Linda behoudt zich het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren: a. wanneer het vermoeden bestaat dat het product is gebruikt of b. wanneer het product is beschadigd, anders dan door schuld van Sieraden by Linda.

7. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sieraden by Linda schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Sieraden by Linda u hiervan per brief of e-mail in kennis stellen. Sieraden by Linda heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Sieraden by Linda verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Klachten

1. Alle klachten i.v.m. de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Sieraden by Linda serieus in behandeling genomen worden.

2. Sieraden by Linda zal binnen tien (10) dagen de klacht proberen op te lossen. Sieraden by Linda zal u hierover per brief of e-mail informeren.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.                                                                              

2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via sieradenbylinda@hotmail.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 2.50 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals op maat gemaakte sieraden, bijvoorbeeld armbanden, kinderarmbanden, oorbellen, kettingen, sleutelhangers etc.


Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Sieraden by Linda Grovestins 21 7608 HK Almelo sieradenbylinda@hotmail.com 06-25046368

Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroept/herroepen (*):
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Besteld op(*)                                                       Ontvangen op(*)
………………………………                                          ……………………………….

Naam/Namen consument(en)
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres consument(en)
Straatnaam + huisnummer ………………………………………………………………………………
Postcode & Woonplaats ………………………………………………………………………………….. 

IBAN Rekeningnummer
……………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening van consument(en)

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

……………………………………………………………………………………………………

Datum
……………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is